Davidsster
Nederlands-Israëlitische Gemeente
Drenthe
sierlijntje Welkom Algemeen Bestuur Financiën ANBI Joodse Feestdagen Alefbet Links
De Nederlands-Israëlitische Gemeente Drenthe - Informatie t.b.v. ANBI

Algemeen

Naam:Nederlands-Israëlitische Gemeente Drenthe.
Adres:De Wouden 203, 9405 HH  Assen.
E-mail:secretaris@nigd.nl
KvK-nummer:75710811.
RSIN:824171871.

De Nederlands-Israëlitische Gemeente Drenthe is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK).

De reglementen van het NIK bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het Reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap: www.nik.nl (directe download: klik hier).

In artikel 1 van het Reglement van het NIK staat "Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap." en in artikel 5: "Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten."

Onze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De rechten en plichten van de leden en het bestuur van de NIGD zijn geregeld in het Reglement (download: klik hier).

Het NIK heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands-Israëlitische Gemeente Drenthe.


Bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente.

In onze gemeente telt het bestuur normaliter drie leden, maar er is één vacature:

Voorzitter:vacature.
Secretaris:mevr. H.F. van Blankenstein.
Penningmeester:mevr. L. de Levie.

De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren.

Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de NIGD.

Onze Gemeente heeft geen personeel in dienst. Alle bestuurders en eventuele medewerk(st)ers zijn onbezoldigd. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.


Financiën

Het werk van het kerkgenootschap vertoont een grote mate van continuïteit. Daardoor sluit de begroting als regel nauw aan bij de actuele inkomsten en uitgaven in de voorgaande jaren. Afwijkend is de in 2021 via het NIK van het rijk ontvangen subsidie in het kader van "Erfgoed telt" van €80.000 voor renovatiewerkzaamheden aan diverse Joodse begraafplaatsen in Drenthe. In 2022 en daarna zal dat leiden tot veel hogere uitgaven op dit terrein dan in voorgaande jaren.

Alle bedragen zijn in Euro's.Begroting 2022Rekening 2021Rekening 2020
Baten   
Bijdragen gemeenteleden4.0004.1664.525
Opbrengsten uit bezittingen140140140
Subsidies en overige bijdragen van derden3.00084.2503.000
Baten totaal7.14088.5567.665
    
Lasten   
Syn.diensten, onderwijs & vorming, activiteiten3001.954147
Bijdrage aan NIK/IPOR1.000285750
Bijdragen instandhouding Synagoges1008397
Beheer en administratie, bankkosten, rente300185197
Lasten overige eigendommen en inventarissen40.3001.216299
Diverse uitgaven503025
Lasten totaal42.0503.7531.515
    
Resultaat (baten minus lasten)-34.91084.8036.150