Davidsster
Nederlands-Israëlitische Gemeente
Drenthe
sierlijntje Welkom Algemeen Bestuur Financiën ANBI Joodse Feestdagen Alefbet Links
De Nederlands-Israëlitische Gemeente Drenthe - Financiën

Het werk van de NIGD vertoont een grote mate van continuïteit. Daardoor sluit de begroting doorgaans nauw aan bij de actuele cijfers van de voorgaande jaren. Afwijkend is de in 2021 via het NIK van het rijk ontvangen subsidie in het kader van "Erfgoed telt" van €80.000 voor renovatiewerkzaamheden aan diverse Joodse begraafplaatsen in Drenthe. Het was de bedoeling om in 2022 met de werkzaamheden te starten, maar door omstandigheden is dat niet gelukt. We hopen nu in 2023 van start te gaan..

Alle bedragen zijn in Euro's.Begroting 2023Rekening 2022Rekening 2021
Baten   
Bijdragen gemeenteleden4.1154.0904.166
Opbrengsten uit bezittingen140140140
Subsidies en overige bijdragen van derden3.0003.00084.250
Diverse inkomsten 725 
Baten totaal7.2557.95588.556
    
Lasten   
Syn.diensten, onderwijs & vorming, activiteiten10008551.954
Bijdrage aan NIK/IPOR8001134285
Bijdragen instandhouding Synagoges908683
Beheer en administratie, bankkosten, rente200166185
Lasten overige eigendommen en inventarissen3002981.216
Project "Erfgoed Telt"40.000106 
Diverse uitgaven5029130
Lasten totaal42.4902.9363.753
    
Resultaat (baten minus lasten)-35.2355.01984.803
"Subsidies en overige bijdragen van derden" voor 2021 is inclusief €80.000,= voor "Erfgoed Telt"