Davidsster
Nederlands-Israëlitische Gemeente
Drenthe
sierlijntje Welkom Algemeen Bestuur Financiën ANBI Joodse Feestdagen Alefbet Links
De Nederlands-Israëlitische Gemeente Drenthe - Financiën

Het werk van het kerkgenootschap vertoont een grote mate van continuïteit. Daardoor sluit de begroting als regel nauw aan bij de actuele inkomsten en uitgaven in de voorgaande jaren. Afwijkend is de in 2021 via het NIK van het rijk ontvangen subsidie in het kader van "Erfgoed telt" van €80.000 voor renovatiewerkzaamheden aan diverse Joodse begraafplaatsen in Drenthe. In 2022 en daarna zal dat leiden tot veel hogere uitgaven op dit terrein dan in voorgaande jaren.

Alle bedragen zijn in Euro's.Begroting 2022Rekening 2021Rekening 2020
Baten   
Bijdragen gemeenteleden4.0004.1664.525
Opbrengsten uit bezittingen140140140
Subsidies en overige bijdragen van derden3.00084.2503.000
Baten totaal7.14088.5567.665
    
Lasten   
Syn.diensten, onderwijs & vorming, activiteiten3001.954147
Bijdrage aan NIK/IPOR1.000285750
Bijdragen instandhouding Synagoges1008397
Beheer en administratie, bankkosten, rente300185197
Lasten overige eigendommen en inventarissen40.3001.216299
Diverse uitgaven503025
Lasten totaal42.0503.7531.515
    
Resultaat (baten minus lasten)-34.91084.8036.150